Metodik prevence

Mezi hlavní úkoly metodika prevence patří:

  • Plánování a koordinace preventivních programů: Školní metodik prevence je zodpovědný za plánování a koordinaci preventivních programů zaměřených na problematiku jako je šikana, drogy, zdravý životní styl, sexuální výchova apod. Tento úkol zahrnuje výběr vhodných programů, spolupráci s pedagogy a dalšími odborníky a sledování efektivity těchto programů.
  • Školení pedagogických pracovníků: Metodik prevence často organizuje školení pro pedagogické pracovníky ohledně prevence různých sociálních problémů, komunikace se žáky, rozpoznávání rizikového chování apod.
  • Spolupráce s rodiči a veřejností: Jejich úkolem může být také spolupráce s rodiči, vytváření informačních materiálů pro ně, organizace rodičovských setkání a podpora zapojení rodin do preventivních aktivit. Dále mohou propagovat prevenci ve veřejnosti, spolupracovat s obecními a regionálními institucemi a organizacemi.
  • Monitoring a vyhodnocování: Metodik prevence by měl sledovat a vyhodnocovat účinnost preventivních opatření a programů, sbírat data o výskytu rizikového chování mezi žáky, a na základě těchto informací navrhovat další kroky pro zlepšení preventivních opatření.
  • Individuální péče o žáky: Pokud se projeví rizikové chování u některých žáků, metodik prevence může být zapojen do poskytování individuální podpory a pomoc žákům v obtížné životní situaci.
  • Sledování legislativy a trendů: Metodik prevence by měl být informován o aktuální legislativě týkající se prevence a sledovat aktuální trendy v oblasti sociálních problémů, aby mohl přizpůsobovat svou práci novým potřebám a výzvám.