Školní parlament

Školní parlament při Základní škole, Chrudim, Dr. Peška 768

🏛️ "Hlasování pro lepší zítřky!"🏛️

Jsme orgánem, který zastupuje hlas každého žáka školy a shromažďuje podněty a nápady, které nás posouvají vpřed.

V našem parlamentu jsou zastoupeni žáci z každé třídy druhého stupně, kteří společně řeší otázky a problémy, které se týkají celé školy. Vedoucí našeho parlamentu, Mgr. Markéta Andrýsková a Mgr. Jaroslav Slezák, nás vedou a usměrňují k dosažení společného cíle - zkvalitnění školního prostředí a života ve škole.

Pravidelně se setkáváme v měsíčních intervalech, abychom projednali aktuální otázky a předložili návrhy na zlepšení. Jsme tu pro Vás, abychom vyslechli vaše názory a pomohli vám prosadit pozitivní změny ve škole.

 

poslanec

 

Svou činnost školní parlament zaměřuje na:

 • hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku, chování o přestávkách, ve školní jídelně a v šatnách s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem,
 • prezentaci názorů a výsledků práce žáků na nástěnkách, internetových stránkách školy,
 • podíl při organizování chodu školy,
 • podíl na organizování soutěží všeho druhu, na kulturních akcích pro žáky, rodiče i širší veřejnost,
 • členové parlamentu se budou dotazovat všech učitelů či vedení školy na parlamentem předem projednané nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení,
 • připomínky parlamentu pan ředitel prošetří, s výsledky budou prostřednictvím zástupců parlamentu seznámeni žáci ve třídách.

Zástupci tříd:

 • mohou předkládat parlamentu třídou projednané a schválené návrhy, podněty v takové formulaci, o které je možno v parlamentu hlasovat,
 • budou prosazovat žákovským parlamentem schválená řešení,
 • předkládají třídě výsledky šetření, průzkumů a zprávy o plnění úkolů, které jim byly ŽP uloženy,
 • třídní učitelé se budou snažit o partnerský přístup k žákům, o komunikaci na základě důvěry a vzájemného respektu. Žáky zvolené do ŽP budou podporovat, povzbuzovat a vést při jejich aktivitách pro školu.

Cíl školního parlamentu:

 • Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli (zprostředkovat výměnu informací).
 • Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.
 • Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání, ubližování druhým, ničení školního majetku, a podobně.
 • Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd. Zejména sportovní a kulturní akce a jejich vyhodnocování. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
 • Informovat veřejnost o dění ve škole formou  internetu.
 • Vymýšlet splnitelné požadavky a s vedením školy pracovat na kompromisních řešeních.

Pravidla chování při setkání zástupců školního parlamentu:

 • Nepoužívat vulgární výrazy.
 • Nezesměšňovat se navzájem, neurážet.
 • Nepřekřikovat se, navzájem se poslouchat.
 • Nezlehčovat problémy.
 • Pracovat týmově.
 • Právo dobrovolně vyjadřovat názor (ústně, písemně).
 • Spolupracovat a být aktivní při navrhování a realizaci akcí a projektů.

Tyto zásady tvoří základní rámec činnosti žákovského parlamentu na naší škole a mohou být podle potřeby dále doplňovány a upřesňovány.

Desatero pravidel žáků ZŠ, Chrudim, Dr. Peška 768

 1. Chováme se k sobě ohleduplně, slušně a vzájemně si neubližujeme.
 2. Navzájem se zdravíme a slušně zdravíme všechny dospělé v areálu školy.
 3. Ani ve volných chvílích zbytečně neopotřebováváme školní majetek, ani ho neničíme, nekreslíme po lavicích, nevypisujeme fixy, nečmáráme zbytečně na tabule, neničíme majetek spolužáků ani ve sběrných třídách, nic neházíme z okna, dbáme na čistotu na WC! Nechceme, aby si někdo myslel, že jsme čuňata!
 4. V šatně jsme trpěliví, nestrkáme se, kdo je přezutý a převlečený, odchází pryč, nepobýváme v šatně ani o volných hodinách.
 5. Třídíme odpad, dbáme na čistotu, uklízíme po sobě, neodhazujeme odpadky v budově školy ani v jejím okolí.
 6. Nebudeme se  setkávat u školního automatu, pokud si nejdeme nic koupit.
 7. Jsme tolerantní ke spolužákům, nikoho slovně ani fyzicky nenapadáme, respektujeme se.
 8. Dodržujeme pravidla stolování ve školní jídelně, chováme se k sobě a k dospělým ohleduplně, rovnáme si věci na lavičky nebo věšáky, nekřičíme, neplýtváme jídlem a pitím.
 9. V době vyučování, pokud máme volnou hodinu, tak na chodbách školy nekřičíme, neběháme a nerušíme ostatní v práci.
 10. V průběhu vyučovacích hodin nerušíme spolužáky při práci.

Ten, kdo nebude námi stanovená pravidla dodržovat:

 1. Bude vykonávat po přesně stanovenou dobu práce prospěšné pro třídu (úklid třídy, zvedání židlí ve třídě, služba na tabuli, úklid skříně,…).
 2. Bude vykonávat po přesně stanovenou dobu práce prospěšné ve školní jídelně (zvedání židlí, utírání stolů, rovnání batohů a tašek,….).
 3. Vypracuje referát o pravidlech se zdůvodněním, proč to které porušuje.
 4. Nezúčastní se akcí, projektových dnů pořádaných třídou, školním žákovským parlamentem, vyučujícími. V době akce bude přítomen ve škole a bude plnit zadané úkoly.