Pokyny, dokumety

Bližší informace k zápisu na naší škole


Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy?

Desatero (819.45 kB)

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

 1. Ředitel ZŠ, Chrudim, Dr. Peška stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.
 2. Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona
  č. 561/2004 Sb.,
   o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 4. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 60 žáků do dvou tříd 1. ročníku.

Do 1. ročníku se přijímají děti podle následujících kritérií:

 1. Děti s trvalým pobytem* v příslušném školském obvodu Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768 se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona přijímají přednostně k povinné školní docházce.
 2. Děti, které nemají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768 se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona se přijímají dle níže uvedeného bodového hodnocení:
  1. děti, jejichž sourozenec je žákem Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768 (2 body),                                                                                          
  2. ostatní zájemci (1 bod).

* Pozn. U dětí „cizinců“ se vychází z místa pobytu, nikoli trvalého pobytu.

Stanovení pořadí

 • 1. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Základní školy, Chrudim,
  Dr. Peška 768
 1. Škola má dostatečnou kapacitu. Dítě přijímáme.
 2. Škola nemá dostatečnou kapacitu.
  • Dítě mělo odklad povinné školní docházky. Dítě přijímáme.
  • V ostatních případech losujeme.
 • 2. Dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu Základní školy, Chrudim,
  Dr. Peška 768
 1. Škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí všech spádových dětí.
  • Přednostně přijímáme nespádové dítě se sourozencem ve škole.
  • V ostatních případech losujeme.
 2. Škola nemá dostatečnou kapacitu pro přijetí všech spádových dětí. Dítě nepřijímáme.

Pravidla losování

 1. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem.
 2. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.
 3. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy.
 4. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.
 5. Zákonní zástupci dětí budou o termínu a místu losování předem informováni a mají možnost osobně se losování účastnit.
 6. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768

Školský obvod naší školy tvoří ulice:

Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Gorkého, Hasičská, Husova, Jabloňová, Janderova, Jasmínová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Krocínova, Masarykovo náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla Čapka, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Popperovo náměstí, Průmyslová, Přemysla Otakara, Radoušova, Revoluční, Rooseveltova, Růžová, Sadová, Smetanova, Soukenická, Sportovní, Strojařů, Sýkorova, Šeříková, Škroupova,
U Vápenky, V Dolíčku, V Zahrádkách, Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská.

Doplňující informace

Identifikační číslo - obdrží u zápisu každé dítě. Pod tímto identifikačním číslem bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků.

Seznamy budou zveřejněny po ukončení správního řízení.

Předpokládaný termín zveřejnění - do 22. 4. 2024,

 a to na:

 • listině vyvěšené na vchodových dveřích budovy ZŠ Dr. Peška,
 • webových stránkách školy www.zspeska.cz.

Z důvodu vyrovnaných počtů žáků ve třídách si vedení školy vyhrazuje právo na jmenovité zařazení žáků do jednotlivých tříd.