Právo na přístup k OÚ

Máte právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás nebo Vašeho dítěte týkají, jsou či nejsou ZŠ zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

  • Účel zpracování osobních údajů;
  • Kategorie dotčených osobních údajů;
  • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů;
  • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány;
  • Existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku;
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • Zdroje osobních údajů;
  • Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.