Platba za ŠD

Výše úplaty

Výši úplaty stanovuje ředitel školy vždy na období školního roku a zveřejňuje ji:

 • na informační schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků,
 • na webové stránce školy – www.zspeska.cz,

a to nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

V případě přijetí účastníka v průběhu školního roku oznámí vedoucí vychovatelka stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí účastníka do školní družiny.

V souladu s vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání § 11 byla úplata stanovena na 250 Kč za 1 měsíc.

Poplatek za školní družinu se platí pouze převodem na účet.

 • Platbu převodem na účet je možné provést dvakrát za školní rok:
  • do 20. září 1 000,- Kč (platba za září až prosinec),
  • do 20. ledna 1 500,- Kč (platba za leden až červen).

Platební údaje:

Číslo účtu: 43-2559430297/0100
Variabilní symbol: datum narození účastníka ve tvaru DDMMRRRR
Do poznámky: jméno a příjmení účastníka.

 • Pokud účastník chodí pouze do ranní družiny, je měsíční poplatek 100 Kč.
 • Září = 400 Kč (za září, říjen, listopad, prosinec).
 • Leden = 600 Kč (za leden, únor, březen, duben, květen, červen).
 • V případě dlouhodobé nemoci účastníka, pobytu v lázních apod. bude poplatek na základě žádosti zákonného zástupce vrácen.
 • V případě, že dojde na základě rozhodnutí KHS nebo MZd k uzavření školy, stanoví ředitel školy ve školní družině úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.
 • Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících školního roku, kdy jsou prázdniny nebo mimořádné volno.
 • Pokud za účastníka není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může po posouzení situace rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze školní družiny.

Osvobození od úplaty

Ředitel školy může snížit nebo od úplaty osvobodit na základě písemné žádosti zákonných zástupců účastníka ŠD, jestliže:

 • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
 • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
 • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona 401/2012 Sb., kterým se mění zákon o sociálně právní ochraně dětí (§ 47 zákona č. 401/2012 Sb.).