Výchovný poradce

Mezi hlavní úkoly výchovného poradce patří:

  • Individuální poradenství: Poskytování individuálního poradenství žákům v obtížných životních situacích, jako jsou osobní problémy, rodinné obtíže, školní stres, psychické zdraví apod. Výchovný poradce je často prvním kontaktem pro žáky, kteří potřebují pomoc a podporu.
  • Skupinové poradenství: Organizace skupinových poradenských aktivit pro žáky se společnými tématy nebo potřebami, jako jsou skupinové terapeutické seance, workshopy zaměřené na rozvoj sociálních dovedností, prevenci šikany apod.
  • Podpora školních programů a iniciativ: Spolupráce s pedagogy a vedením školy na implementaci školních programů zaměřených na podporu emocionálního a sociálního rozvoje žáků, jako jsou programy pro rozvoj emoční inteligence, prevence šikany, programy podpory žáků se speciálními potřebami apod.
  • Krizová intervence: Poskytování podpory žákům a personálu školy v krizových situacích, jako jsou úmrtí ve školní komunitě, vážné zdravotní incidenty, přírodní katastrofy apod. Výchovný poradce může být klíčovou osobou při zvládání emocionálních reakcí a poskytování potřebné podpory.
  • Spolupráce se školními týmy a odborníky: Výchovný poradce často spolupracuje s dalšími členy školního týmu, jako jsou pedagogové, školní psychologové, speciální pedagogové apod., aby poskytoval komplexní podporu žákům.
  • Edukace a prevence: Organizace preventivních programů a aktivit zaměřených na edukaci žáků v oblasti osobního rozvoje, sociálních dovedností, prevence rizikového chování a podpora duševního zdraví.
  • Spolupráce s rodiči: Poskytování podpory a poradenství rodičům v otázkách týkajících se výchovy a rozvoje jejich dětí, komunikace se školou a podpora rodičovské spolupráce.