Výzva č. 56

Název projektu: Moderní škola 2015

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1371

Název příjemce: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768


Projekt "Moderní škola 2015" byl velkým přínosem pro naši školu. Projekt podpořil realizaci kurikulární reformy a výuku cizích jazyků. V rámci projektu byly realizovány tyto klíčové aktivity: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

V 2. až 5. ročníku byly zavedeny Čtenářské dílny. Čtenářská dílna probíhá pravidelně a je součástí výuky. Žáci v Čtenářské dílně věnují 20 minut samostatnému čtení knihy. Žáci si pořizují osobní záznamy z četby, které pak sdílejí v malých skupinách či před třídou. Zbývající čas je určen pro tzv. minilekce, krátké vstupy učitele, jichž využívá k tomu, aby žákům sdělil to, co je třeba. Téma minilekce se může týkat vlastního čtení a čtenářských dovedností, ale také třeba literární teorie. Cílem čtenářských dílen je, aby žáci rádi a samostatně četli. Mluvili o tom, co přečetli, co se jim líbilo či nelíbilo. Nalézali v textu jasně i skrytě podané informace. V rámci dílny probíhají i konzultace, rozhovory mezi učitelem a žákem. Zahrnují vždy diskusi o knize a o tom, jak na žáka zapůsobila. Rozhovorem projevuje učitel zájem o to, co žáci čtou. Jako velkou výhodu čtenářských dílem spatřujeme v systému dílen čtení, který vytváří podmínky pro intenzivní zapojení všech žáků do výuky. Nová metoda rozvoje čtenářské gramotnosti žákům vyhovovala. Na hodiny byli vždy připraveni a těšili se na ně. Vyučující absolvovali seminář společnosti Nová škola, o.p.s. "Jak založit školní čtenářský klub". Zvýšili si tak odborné kompetence pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce. Zakoupením literatury a elektronických čteček se zlepšily materiální podmínky pro realizaci Čtenářských dílen na naší škole. Byly vytvořeny 2 produkty. Každý produkt obsahuje 2 tematické plány Čtenářských dílen na celý školní rok 2015/2016. Každý tematický plán obsahuje 10 Čtenářských dílen. O realizovaných Čtenářských dílnách je záznam v třídních knihách jednotlivých tříd.

Seznam zakoupené literatury a dalších pomůcek k nahlédnutí zde.

Učitelka německého jazyka se zúčastnila jazykového kurzu v termínu od 16. 11. 2015 do 29. 11. 2015 v Berlíně v rozsahu 50 vyučovacích hodin. 1 vyučovací hodina trvala 45 minut. Jazykový kurz probíhal v instituci GLS German Language Scholl Berlin. Jazykový kurz byl složen ze 2 modulů. Základní modul probíhal na úrovni B2 jazykového rámce v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Semiintenzivní modul probíhal na úrovni B2-C jazykového rámce v rozsahu 10 vyučovacích hodin. Kurz dal učiteli podmínky a možnost získání nových zkušeností, poznatků. Ve zcela novém, nezvyklém prostředí si učitel zkusil roli žáka v přirozeném partnerství žák ? učitel. Tato zkušenost mu pomůže při budování vzájemné tolerance, naslouchání si, pomoci žákům v prostředí vlastní školy. Kurz a pobyt vedl k pochopení potřeby znalosti ne pouze jednoho cizího jazyka jako prostředku dorozumění a nutnosti motivovat žáky k dalšímu učení se cizím jazykům.

certifikát

Zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky učící se německý jazyk se zúčastnily dvě skupiny žáků 9.ročníku. Jedna skupina měla 10 žáků. Druhá skupina 11 žáků. Obě skupiny měly mít původně 11 žáků. Jedna žákyně onemocněla v den odjezdu a organizačně už nebylo možné vzít jiného žáka. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt byl pro obě skupiny realizován v termínu 12. 10. 2015 až 16. 10. 2015 v Rakousku. Jazykový kurz proběhl v rozsahu 10 vyučovacích hodin. Jazykový kurz probíhal v instituci Deutsch Studio Salzburg.

obr 1 obr 2 obr 3

Více fotografií k prohlédnutí zde.

Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pohledem žáků (prezentace)

Zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky učící se anglický jazyk se zúčastnily dvě skupiny žáků 4. ročníku. Každá skupina měla 10 žáků. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt byl pro obě skupiny realizován v termínu 14. 11. 2015 až 20. 11. 2015 ve Velké Británii. Jazykový kurz proběhl v rozsahu 12 vyučovacích hodin po 45 minutách (9 hodin šedesátiminutových). Jazykový kurz probíhal v instituci English Language Homestays v Brightonu.

obr 1 obr 2 obr 3

Více fotografií k prohlédnutí zde.

V rámci jazykového kurzu pro žáky jsme zaznamenali zlepšení jazykových kompetencí žáků, celkově zvýšenou motivaci o výuku cizích jazyků a prohloubení jejich znalostí o navštívených zemích. Pobyty podnítily v žácích zájem získatdalší poznatky o těchto státech, jejich obyvatelích, historii, kultuře, současné ekonomické a politické situaci.