Zdravá škola

zdravá škola

Zapojení do projektu „Škola podporující zdraví“


Projekt probíhá ve škole již od září 2004 a oficiální přijetí do sítě škol podporujících zdraví se uskutečnilo v listopadu téhož roku ve Státním zdravotním ústavu Praha, kde byla přítomna i zástupkyně Města Chrudim. Projekt jsme si nazvali KROK ZA KROKEM KE VZDĚLANÉMU A ZDRAVÉMU ČLOVĚKU II, protože kontinuálně navazuje na stejnojmenný projekt, jímž jsme do sítě vstupovali.

Zlepšování věcného prostředí

 • průběžně řešíme problém s vlhkostí na nové budově
 • umístěny kontejnery na tříděný odpad ve školním dvoře
 • umístění menších kontejnerků na tříděný odpad na chodbách školy
 • popelnice jsou též vyváženy častěji
 • průběžně podle finančních možností nakupujeme nový stavitelný nábytek do tříd
 • instalovali jsme automat na školní mléko a zajišťujeme jeho prodej na obou budovách
 • na chodbách nemůžeme instalovat sedací nábytek – nepovoleno ZHS Chrudim

Zlepšování sociálního prostředí

 • provedli jsme renovaci dívčích toalet
 • jsme připraveni poskytnout psychologickou pomoc žákům, kteří o ni požádají
 • snažíme se pečovat o klidné a humánní klima školy 
 • postihujeme kázeňskými opatřeními žáky, kteří omezují ostatní na půdě školy
 • snažíme se maximalizovat individuální přístup k žákům a udělujeme drobné pochvaly dětem, aby zažily pocit úspěchu
 • podporujeme nově příchozí žáky, aby neměli problémy se začleněním do nového kolektivu
 • volíme si třídní samosprávy a s dětmi spolupracujeme
 • nabízeli jsme mimořádné konzult.hodiny žákům 9. tříd
 • diskutujeme o budoucnosti školy na různých úrovních
 • pracovali jsme na rozvíjení vlastního školního vzdělávacího programu

Zlepšování organizačního prostředí

 • úspěšně jsme dokončili  9. rok projektu Učíme se zdravě sedět a cvičit
 • propagujeme zdravou výživu ve vyučovacích hodinách a prakticky i ve školní jídelně, umožnili jsme prodej výrobků zdravé výživy
 • společně jsme zajišťovali, realizovali a zhodnocovali škol. akce
 • radíme se o závažných rozhodnutích
 • ve sborovně je přesnější informační systém
 • účastnili jsme se škol v přírodě
 • žákům s SPU pomáháme formou reedukací                                                         
 • potřebným žákům poskytujeme dvojí učebnice
 • Smysluplnost učení
 • zapojili jsme se do projektu Bezpečná cesta do školy, Kouření a já
 • podporujeme environmentální výchovu – třídíme odpad, sbíráme hliník, šípek a pomerančovou kůru
 • podpořili jsme oslavy Roku hudby v Chrudimi
 • ve vyučovacích hodinách se snažíme zajišťovat přiměřenost, názornost a propojenost s praktickým životem
 • každý rok organizujeme projektové dny, Dny Země, zahradní slavnost, spaní dětí ve škole s programem

Možnost výběru, přiměřenost

 • snažíme se žákům poskytovat co nejpestřejší nabídku učiva
 • žáci 5. ročníků se mohou rozhodnout o studiu na víceletém gymnáziu a sportovní škole
 • žáci mohou podle svých zájmů vypracovávat dlouhodobější úkoly a zlepšit tak své hodnocení
 • učíme žáky pracovat samostatně i v týmech
 • v 7. ročníku jsme znovu zařadili v rámci volitelných předmětů německý jazyk, přidali jsme francouzský jazyk
 • proběhly tematické exkurze
 • na škole fungovaly tělovýchovné zájmové kroužky
 • žáci se mohli zúčastnit široké škály tělovýchovných soutěží
 • žáci 8. a 9. ročníků navštěvují besedy na IPS ÚP Chrudim
 • žáci 9. ročníků navštěvují jednání u okresního soudu

Spoluúčast a spolupráce

 • vyučující se účastnili odborných seminářů podle potřeby školy i vlastních zájmů
 • snažíme se učivo odstupňovat podle potřeby žáků  - diferencovaný a individuální přístup
 • vyměňujeme si vzájemné zkušenosti a spolupracujeme 1. a 2. stupeň
 • využíváme odborné učebny v co největším rozsahu
 • zveme do školy kvalifikované odborníky
 • účastníme se soutěží, olympiád, projektů, závodů a turnajů

Motivující hodnocení

 • podporujeme vzájemné hodnocení žáků
 • děti mají možnost opravit si neúspěšnou známku po domluvě s vyučujícím
 • organizujeme úspěšně již několikátý rok celoroční soutěž MUDRC na 1. stupni
 • snažíme se minimalizovat domácí práci žáků
 • vedeme žáky k tomu, aby prezentovali své úspěchy a vnímali a oceňovali úspěchy ostatních

Škola – model demokratického společenství

 • podporujeme zdravý rozvoj dětí a primární význam rodiny
 • snažíme se, aby děti poznaly zajímavé a smysluplné postupy a metody, které uplatní v budoucím životě
 • vedeme žáky k zájmu o celoživotní vzdělávání

Škola – středisko obce

spolupracujeme se Zdravým městem Chrudim (projekty, soutěže, vystoupení)
spolupráce s jinými organizacemi:

 •  ZUŠ Chrudim,
 •  DDM Chrudim,
 •  PPP Chrudim,
 •  Městská policie,
 •  Hasičský záchranný sbor,
 •  Okresní soud Chrudim,
 •  SVP Archa Chrudim,
 •  Občanské sdružení Proud, Šance pro Tebe,
 •  DKC Pestalozzi,
 •  Probační a mediační služba,
 •  Státní policie Chrudim, Okresní soud Chrudim.