Přijímací řízení 9. ročník

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ:

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou - do 31. října
 • ostatní obory vzdělání - do 31. ledna

Odeslání přihlášek na SŠ:

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře - do 30. listopadu
 • ostatní obory vzdělání - od 1. února do 20. února 

Talentové přijímací zkoušky:

 • talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou - dva termíny
 • talentová zkouška v konzervatoři - dva termíny
 • talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou - dva termíny

Státní přijímací zkoušky jednotné:

 • jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání - 12. dubna, 15. dubna 
 • náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - 29. a 30. dubna 
 • jednotné zkoušky – víceletá gymnázia - 16. dubna a 17. dubna 
 • školní přijímací zkoušky v dalších kolech - termíny stanoví ředitel školy SŠ

Výsledky přijímacích zkoušek - 15. května 2024

Výběr SŠ

S výběrem střední školy žákům a jejich rodičům ráda pomůže výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Jana Zemanová, tel.  608 264 727, email: jana.zema@centrum.cz.

 Na naší škole v rámci pracovních činností žáci diskutují o své budoucnosti a možnostech dalšího vzdělávání. Součástí orientace volby povolání jsou i návštěvy středních škol v Chrudimi v rámci předmětu ČaSP. V rámci občanské výchovy vycházející žáci běžně navštíví IPS při ÚP Chrudim. V letošním školním roce proběhne 11. 10. 2023  tradiční přehlídka středních škol v Městském muzeu Chrudim. Žáci si spolu s rodiči mohou domlouvat buď individuální návštěvu středních škol, nebo je navštívit v rámci plánovaných dnů otevřených dveří. Každý žák z vycházejícího ročníku získal zdarma Atlas školství.  Pro rodiče vycházejících žáků také pořádáme schůzku, která se uskuteční  v rámci listopadové SRPDŠ, kde zákonní zástupci získají aktuální informace.

Dále mohou žáci využít nabídku poradenství s volbou střední školy na Informačním poradenském středisku při Úřadu práce Chrudim (kontakt: tel. 950 119 473, email: marcela.vychodilova@uradprace.cz), nebo testů profesní orientace pro volbu střední školy s maturitou nebo s výučním listem v Pedagogicko psychologické  poradně Chrudim (kontakt: tel. 469 621 187, email: chrudim@ppp-pardubice.cz). Všude je potřeba se včas objednat!

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

Základní informace poskytují příslušné střední školy, které žáci a rodiče naleznou na  webových stránkách příslušné střední školy. Mnoho užitečných informací se dohledá na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.czwww.nuov.czwww.atlasskolstvi.cz. Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz.

 Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu? Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2023, pro ostatní obory do 31. ledna 2024 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve střední škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel střední školy, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

Tři přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat, ale je třeba poslat zodpovědně zkontrolované podklady do základní školy na pokyn výchovné poradkyně zhruba v polovině ledna). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. 

Do přihlášky je třeba dopsat 3 střední školy, nebo 1 střední školu třikrát, případně 2 přihlášky na jednu školu a 1 přihlášku na jinou střední školu (stejná pravidla platí i pro osmiletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.), děti s SPU také okopírované platné Doporučení z Pedagogicko psychologické poradny určené k přijímacím zkouškám..

Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu do 20. 2. 2024.

Pozor! Změna – na pořadí škol na přihlášce záleží – 1. místo nejvíc preferovaná škola, třetí místo nejméně preferovaná škola.

Nově budou moci žáci, kteří podají přihlášku na jeden maturitní obor, skládat přijímací zkoušky dvakrát - budou mít tedy 2 pokusy jako ti, kteří se hlásí na 2 nebo 3 maturitní obory.

Jednotné přijímací zkoušky zahrnují státní Cermat testy z českého jazyka a matematiky. Žáci píší každý z testů dvakrát (v každém termínu jednou) a počítá se vždy lepší výsledek z každého předmětu. Bodový výsledek žáka z jednotné přijímací zkoušky je tedy: lepší výsledek z testu z ČJ + lepší výsledek z testu z M bez ohledu na termín (a školu), kdy výsledku dosáhli. Maximálně lze v součtu získat 100 bodů (50 z ČJ a 50 z M). Tento výsledek poté platí pro všechny školy z přihlášky.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Školského portálu Pardubického kraje nebo www.statniprijimacky.cz.

Online přihlášky

 1. Přihlásíte se do systému DIPSY a vyberete své dítě (systém je napojen na registr obyvatel a bude přístupný od 15. ledna).
 2. Vyberete 3 obory bez talentové zkoušky, kam se chcete hlásit (kompletní info o oborech je v systému).
 3. Obory vyberete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
 4. Nahrajete přílohy jako fotky nebo skeny. V systému uvidíte, jaké přílohy škola pro daný obor požaduje.
 5. Potvrdíte odeslání přihlášek a přijde vám e-mailové potvrzení, že jste přihlášky podali. Přihlášky musíte podat do 20. února.

Přihláška - výpis ze systému

I když nemáte e-identitu, můžete vyplnit přihlášku online. Zabere vám to ale podstatně více času, než s elektronickou identitou, a navíc budete muset přihlášky do škol doručit. Jak na přihlášku na SŠ pomocí výpisu?

 1. Do systému DIPSY se dostanete bez přihlášení a vyplníte všechny údaje o sobě a svém dítěti.
 2. Vyberete 3 obory bez talentové zkoušky, kam se chcete hlásit (kompletní info o oborech je v systému).
 3. Obory vyberete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
 4. Nahrajete přílohy jako fotky nebo skeny. V systému uvidíte, jaké přílohy škola pro daný obor požaduje.
 5. Potvrdíte odeslání přihlášek a přijde vám e-mail s vyplněnou přihláškou (výpisem).
 6. Výpis přihlášky z e-mailu vytisknete tolikrát, na kolik škol se hlásíte, a každý podepíšete.
 7. Papírový výpis přihlášky (bez příloh) doručíte do každé školy (poštou, osobně, datovou schránkou).