Provozní řád výdejna

Údaje o zařízení:

Školské zařízení: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 , příspěvková organizace
                            Školní jídelna s výdejnou
Adresa: Dr. Peška 768, Chrudim
Ředitel: Mgr. Jaroslav Víšek
Telefon – jídelna ul. Dr. Peška:  469 639 775
Telefon – výdejna ul. Husova 9: 469 637 640
E-mail: sjdr.peska@seznam.cz
Kapacita školní jídelny: 850 obědů
Zřizovatel: Město Chrudim
Zaměstnanci:
Vedoucí školní jídelny: Iveta Holečková
Vedoucí kuchařka: Michaela Procházková                                                             

Pomocné kuchařky: Marcela Urbáková, Martina Horáčková,Renata Mazánková , Monika Mazánová, Marcela Točíková, Gabriela Letáčková, Pavlína Plíšková, Jitka Sedláčková  

Základní údaje

Tento řád upravuje podmínky možnosti stravování ve školní jídelně, která je příspěvkovou organizací. Ve školní jídelně je zajištěno stravování dětí, žáků za zvýhodněných podmínek v době pobytu ve škole a školském zařízení. Nabízíme stravování pro žáky, kteří mají dietní opatření. Umožňujeme také stravování vlastních zaměstnanců a dále poskytuje stravovací služby pro zaměstnance škol a školských zařízení a další osoby (dále jen cizí strávníci) za úplatu. Tento řád je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při školním stravování. Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon;
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stavování;vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných;
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC.

Pravidla chování

Školní jídelna poskytuje stravování dětem, žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně a dozoru v jídelně.

 • před příchodem do jídelny si žáci odloží oděvy popřípadě jiné věci na místo k tomu určené a spořádaně vstupují do školní jídelny
 • při čekání na jídlo se žáci chovají ukázněně a slušně
 • při konzumaci jídla dodržují žáci pravidla slušného stolování
 • jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě
 • po dojedení si každý strávník po sobě odnese použité nádobí na místo k tomu určené
 • ve školní jídelně je vždy přítomen pedagogický dozor, který sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, stolování a odnášení použitého nádobí. Dbá na bezpečnost strávníků. Dojde-li k zašpinění podlahy (např. vylití polévky) učiní potřebná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících strávníků. Ihned zajistí potřebný úklid.
 • přináší-li pracovnice kuchyně na stůl horkou polévku, dbá, aby nedošlo k opaření strávníků
 • dojde-li k úrazu ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost pracovníkovi školní jídelny, který poskytne žáku první pomoc a provede zápis do knihy úrazů. Úraz je nahlášen vedoucí školní jídelny a řediteli školy.
 • v případě, že některý žák opakovaně poruší kázeň v jídelně, může být, po předchozích upozornění jeho zákonného zástupce, vyloučen na určitou dobu ze stravování

Výdej obědů

 • Výdejní doba pro žáky: 11.00 - 14.00 hodin
 • Výdejní doba pro cizí strávníky, rodiče dítěte 1.den nemoci: 11.00 - 14.00 hodin
 • Výdejní doba pro zaměstnance ZŠ: 11.00 - 14.00 hodin

Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí, s výjimkou balených potravin, z prostor ŠJ. Výdej oběda do jídlonosiče je povoleno pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování žáka v první den jeho onemocnění, pokud již stravu nelze odhlásit.

Závěrečná ustanovení

S řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí a žáků jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve vestibulu u školní jídelny, na jednotlivých výdejních místech a na webových stránkách školy. Seznámení s řádem školní jídelny prokazatelně stvrzují svým podpisem na přihlášce ke stravování. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Provozním řádu“ výdejny, dále pokynu ředitele školy, vedoucí školní jídelny a dohlížejících ve školní jídelně.

Osobní údaje školní jídelna zpracovává podle nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů, a směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů.

Platnost od 1.9.2023