Aktuální počasí

Počasí dnes:

28. 9. 2022

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 10 až 14°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Strategie předcházení školní neúspěšnosti


Strategie předcházení školní neúspěšnosti vychází z vyhlášky č. 27/2016 sb.

S žáky ohroženými školní neúspěšností může pracovat výchovná poradkyně, metodik prevence a kterýkoli pedagogický pracovník. Ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů zajišťuje žákům s SPU poskytování doporučených podpůrných opatření. Třídní učitelé vyhodnocují prospěch žáků ve třídě, u neprospívajících zjišťují příčinu neúspěchu. Vyhodnocují  příčinu zhoršení prospěchu a v případě potřeby je vypracován Plán pedagogické podpory.

Neúspěchem ve škole mohou být ohroženy:

 • děti se speciálně vzdělávacími potřebami
 • děti, které nastoupily do školy
 • žáci, kteří přestoupili na 2. stupeň ZŠ
 • žáci, kteří přešli z jiné ZŠ
 • žáci, kteří jsou nemocní a mají dlouhodobou absenci
 • žáci, u kterých nastala změna rodinné situace
 • žáci, kteří neovládají český jazyk jako rodný jazyk a nástroj výuky

Neúspěch ve škole se může projevit neprospěchem, závadovým chováním – porušováním školního řádu, záškoláctvím, problematickým postavením v třídním kolektivu.

Na pedagogické radě školy je vyhodnocována situace ve vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a všichni jsou s ní seznámeni.

V případě zhoršení školního prospěchu jsou neprodleně informováni rodičeprostřednictvím třídních učitelů. Výchovný poradce spolu s třídním učitelem a vyučujícím daného předmětu projedná na schůzce ve škole se zákonnými zástupci neprospívajícího žáka jeho studijní výsledky a navrhne možnosti řešení. V případě potřeby či zájmu  je nabídnuto neprospívajícímu žákovi a jeho zákonným zástupcům zprostředkování spolupráce s odborníky z PPP a SVP.

Úspěšnost ve škole je podmíněna mnoha faktory. Úspěch žáka ve škole nezávisí jenom na jeho schopnostech, ale i na jeho sebehodnocení a míře sebedůvěry.

Problémy žáka ve vyučovací hodině

 • nerozumí výkladu
 • neumí pracovat s učebnicemi a jinými texty
 • nestíhá zapisovat podle výkladu
 • nedokáže určit, co je podstatné
 • neumí se soustředit
 • opakovaně je v práci vyrušován spolužáky

 

Problémy s domácí přípravou

K problémům s domácí přípravou vede nejčastěji:

 • slabá vůle (nedokáže se přinutit k domácí přípravě)
 • nedostatek návyků pro samostudium (neumí vybrat důležité, učí se zpaměti bez pochopení látky, nezvládá větší celky, nemá vytvořený systém učení)
 • neví, kdy se učit, aby učení bylo efektivní
 • problémy komunikace s vyučujícím
 • strach z vyučujícího
 • obava sdělit, že něčemu nerozumí
 • neznalost pravidel konzultací s vyučujícím problémového předmětu
 • nejeví zájem o výuku, v hodině nepracuje, nechce pracovat a rozptyluje svoje spolužáky – odmítá nabízenou pomoc vyučujících

 

Ostatní problémy negativně ovlivňující studium

 • dlouhodobé zdravotní problémy
 • změna bydliště, dojíždění
 • problémy v rodině (rozchod rodičů, úmrtí jednoho z rodičů, špatná ekonomická situace rodiny)
 • stres z neprospěchu
 • útěky před problémy
 • problémy v sociálním prostředí vrstevníků

 

Formy práce s neúspěšnými žáky

Pro úspěšnost programu jsou podstatné především formy a metody práce využívané učitelem, ke kterým zejména patří:

 • snažíme se problém zachytit co nejdříve a odhalit příčiny neúspěšnosti
 • úzce spolupracujeme s PPP, SPC a rodiči
 • pomáháme rodičům zajistit nejrůznější odborná vyšetření
 • uplatňujeme individuální přístup k žákům, respektujeme jejich individuální tempo a posilujeme motivaci žáků
 • nabízíme žákům individuální konzultace po vyučování nebo před vyučováním, možnost konzultací
 • pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků volíme takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a posilují pozitivní motivaci
 • v hodnocení se zaměřujeme na pozitivní výkony žáka, a tím podporujeme jeho pozitivní motivaci k učení
 • zadáváme pravidelné úkoly vycházející ze stanoveného obsahu učiva – zadání práce pro domácí přípravu učiva
 • užíváme podpůrných aktivit – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu
 • používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky – dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu
 • jednostranně nezdůrazňujeme nedostatky a chyby žáka

 

Nástroje na koordinaci péče o žáky se SVP

 • Plán pedagogické podpory  
  • vzniká z iniciativy učitele jednotlivých předmětů, může mít omezenou platnost nebo může být využíván po delší časové období, musí být pravidelně vyhodnocován, má ho u sebe vyučující, který PLPP tvořil
 • Individuální vzdělávací plán
  • podpůrné opatření v rámci 2. – 5. stupně, tvoříme ho na základě doporučení ŠPZ, po podpisu informovaného souhlasu a podání žádosti zákonným zástupcem
 • Předmět speciálně pedagogické péče nebo pedagogická intervence
  • zařazení žáka do skupiny jen na základě doporučení ŠPZ, náplň je dána v doporučení
 • Asistent pedagoga
  • personální podpora je vždy daná doporučením ŠPZ
 • Doporučení ze ŠPZ
  • vyučující jsou seznámeni s doporučením pro daného žáka

 

Nástup žáka do školy

oblast prevence

 • co nejdelší dobrá motivace – zažívání příjemných věcí a úspěchu
 • hodnocení žáků vzhledem k jejich osobnímu pokroku, nesrovnávat s nastavenou laťkou, každé dítě je na školu jinak připraveno
 • pokud dítě začne selhávat, je třeba co nejdříve zjistit, proč selhává a podpořit ho
 • Spolupráce s okolními MŠ – již několik let na škole probíhají setkání budoucích prvňáků - adaptace na školní prostředí, docvičení potřebných dovedností, vyvrcholením spolupráce je Zahradní slavnost
 • komunikace s rodiči – rodičům je nutné vše vysvětlit, komunikovat s nimi

 

oblast intervence

 • pokud dítě začne selhávat, je nutné upravit vyučovací metody
 • všechny postupy je vhodné vysvětlit rodičům, aby mohli podobně přistupovat k dětem doma při přípravě na vyučování – zacílení na konkrétní problém
 • pokud ale dítě výrazně selhává – nutná přesná diagnostika příčin problému – konzultace se školním psychologem, vyšetření v PPP, SPC

 

Přestup žáka na druhý stupeň

 • dopřát čas na adaptaci
 • komunikace mezi učiteli  - 1. a 2. stupeň – předávání zkušeností, jak žáci pracovali, jaká byla pravidla hodnocení, jak se řešili různé problémové situace
 • adaptační bloky – vždy na začátku září, učitel své žáky lépe pozná, společně zažijí něco příjemného, což podpoří vzájemnou důvěru

 

Změna školy

 • změna školy znamená změnu školního vzdělávacího programu – soulad musí zajistit vyučující
 • neznamená to, že je povinností učitelů žáka vše doučit (za změnu školy je odpovědný rodič), ale je vhodné žákovi vytvořit podpůrnou síť – komunikace učitel – rodič – žák – informovanost, jak žák zvládá adaptaci atd.

 

Nemoc, zvýšená omluvená absence

 • při dlouhodobé nemoci je třeba s rodinou žáka úzce spolupracovat, zajistit doplňování učiva, ulehčit návrat žáka po nemoci do školy -  plán doplnění učiva a přezkoušení
 • sledovat absenci žáka – zda krátkodobé absence z důvodu návštěvy lékaře, nevolností, rodinných důvodů, nejsou pravidelné v době, kdy se píše prověrka, kdy má být žák zkoušen, zda se nejedná o konkrétní dny v týdnu

 

Změna situace v rodině

 • můžeme pomoci, pokud dobře známe situaci, pokud je dobré klima a vzájemná důvěra
 • sledujeme nejen velmi slabé žáky, ale také ty, kteří se výrazně zhoršili, začali být vůči plnění školních povinností apatičtí, zhoršilo se chování – nutné vždy řešit – osobní schůzka
 • rodiči v případě potřeby doporučit odbornou pomoc – např. školního psychologa ve škole nebo mimo školu

 

Špatná sociální situace

 • podat žákovi pomoc a podporu
 • ohlídat, aby se dítě nestalo terčem posměchu
 • řešit problém s rodiči
 • v případě přetrvávajících problémů kontaktovat příslušný OSPOD
 • nabídka spolupráce s neziskovými organizacemi

 

Závadové chování, záškoláctví

 • porušení školního řádu nepřehlížet
 • pokud nepomůže prevence, závadové chování řešit v souladu se školním řádem
 • důsledné řešení zvýšené omluvené absence