Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 6. 2021

skoroj

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah
Aktuálně platné rozvrhy 

 

Rozvrhy platné od 12. 4. 2021

Odkaz zde: Rozvrhy - žáci (129.73 kB)

 

1. ročník

1

 

 

2. ročník

2

 

3.ročník

3

 

 

4. ročník

4

 

 

5. ročník

5Soubor hygienických a provozních podmínek
v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně
od 12. 4. 2021

 

Odkaz na dokument zde: Manuál - duben 2021 (568.31 kB)

 

V dokumentu najdete informace o:

 • provozu školy,
 • možnosti každodenní docházky dětí z IZS,
 • hygienických pravidlech a opatřeních v budově školy,
 • základních pravidlech pro poskytování školního stravování na naší škole,
 • režimu školní družiny,
 • TESTOVÁNÍ,
 • krocích školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19,
 • aktualizaci rozvrhů prezenční i distanční výuky - BUDE DOPLNĚNO.

 
Informace k výuce od 1. 3. 2021

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o uzavření všech základních škol. Všichni žáci naší školy přecházejí na distanční výuku. Prosíme, sledujte web školy.

Provoz školní družiny a školní jídelny je přerušen. Všichni strávníci mají automaticky odhlášeny obědy.

 

Rozvrhy online hodin - od 1. 3. 2021

Odkaz na rozvrhy žáků od 1. 3. 2021  (31.98 kB)

12345.Obecné informace k distanční výuce

Provoz školy: Každý všední den od 8 h do 12 h
 • vzdělávání bude probíhat kombinací online a offline výuky
 • vzdělávání online (komunikace s vyučujícím prostřednictvím Microsoft Teams v profilových předmětech)
 • online výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu (hodina vždy začíná v celou hodinu)
 • vzdělávání offline (samostatné řešení zadaných úkolů, pracovních listů vložených do Teamsu v profilových předmětech)
 • u hodin cizího jazyka je v rozvrhu napsán vyučující, jehož skupina má v daném čase distanční výuku
 • v případě, že žák nemá podmínky k distanční výuce, připraví vyučující materiály pro žáka předcházející týden do pátku 12 h do sborovny školy, žák si vytištěné převezme ve škole a následující týden odevzdá vypracované; zákonný zástupce informuje emailem či zprávou v bakalářích, že si bude vyzvedávat materiál
 • Distanční výuka je povinná. V případě neúčasti je nutné žáka omluvit TU nejlépe e-mailem či zprávou v Bakalářích. Následně pak omluvit do žákovské knížky.
Informace k výuce od 4. 1. 2021

 

Vážení rodiče,

 v souvislosti s uvolňováním mimořádných a krizových opatření Vám na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) předkládáme Soubor hygienických a provozních podmínek naší školy v souvislosti s osobní přítomností žáků 1. stupně od 4. 1. 2021. V tomto dokumentu naleznete také v Příloze 1 „Informace pro žáky účastnící se prezenční výuky“ (včetně rozvrhů pro tyto žáky) a v Příloze 2 „Rozvrhy pro žáky v distanční formě vzdělávání“. Žádáme Vás o důsledné přečtení těchto informací.

Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy

 

Od 4. 1. 2021 je prezenční výuka umožněna pouze žákům
1. a 2. ročníku
, ostatní žáci přecházejí na povinné distanční vzdělávání.

 

Informace k provozu školy

 • Provoz školy je stanoven od 6.10 h do 16.10 h.
 • Školní družina bude obnovena pro žáky 1. a 2. ročníku v plném rozsahu.
 • V kancelářích školy bude obvyklý provoz.
 • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani se jinak neprolínají).
 • Přesuny skupin žáků (tříd), pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly eliminovány kontakty mezi skupinami.
 • Vzhledem k prostorovým možnostem školy budou jednotlivé třídy umístěny tak, aby měly svoji vlastní chodbu a toalety. Z tohoto důvodu budou mít žáci dočasně kmenové třídy podle schématu Tabulky 1.

1

 • Třídní učitelé žáky řádně seznámí se souborem hygienických a provozních podmínek v rámci třídnické hodiny 4. 1. 2021.

 

Pro prezenční výuku platí tato pravidla: 

 • Žáci i všichni zaměstnanci mají ve všech prostorách školy i při výuce roušku, venku není potřebná při zajištění odstupu 2 m,
 • zajišťujeme zvýšenou hygienu rukou, větrání prostor (prosíme zákonné zástupce, aby žáky vybavili vhodným oblečením - mikiny, nejen trička),
 • výuka probíhá bez zpěvu v HV, místo TV je zařazován pobyt venku bez sportovních činností,
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení,
 • doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

 

Pro distanční výuku platí tato pravidla: 

 • Abychom skloubili rozvrhy žáků s rozvrhy učitelů, kteří mají i distanční výuku, budou vyučovací hodiny začínat vždy v celou hodinu, tedy v 8, 9, 10, 11 hodin atd.

 

Žáci mají povinnost se distanční výuky účastnit a to tak, že: 

 • se pravidelně připojují k online hodinám podle rozvrhu prostřednictvím MS Teams,
 • na žádost vyučujícího mají žáci při výuce zapnutou kameru a vypnutý mikrofon,
 • žáci spolupracují, konzultují a aktivně se zapojují do výuky podle pokynů vyučujících,
 • žáci plní pravidelně úkoly zadané prostřednictvím MS Teams a odevzdávají je ke kontrole přes stejnou platformu vyučujícím včas, tj. do termínu, který určí vyučující,
 • není-li možné připojit se do online hodin prostřednictvím aplikace, je žák povinen vyzvednout si zadanou práci ve škole a následně ji odevzdat ke kontrole dle pokynu vyučujících,
 • nepřítomnost na distančním vyučování je povinen zákonný zástupce omlouvat třídnímu učiteli do 3 dnů (více viz školní řád),
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka,
  o organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

 

Hygienická pravidla v budově školy a jejím přilehlém areálu

 • Hygienická pravidla se řídí aktuálně platnými předpisy.
 • Po příchodu do školy si každý žák vydezinfikuje ruce, na dezinfikování rukou bude po celou dobu dohlížet pracovník školy.
 • Neprodleně po každém příchodu do třídy (učebny) si žáci vydezinfikují ruce.
 • V průběhu pobytu ve vnitřních prostorách školy musejí všichni žáci i zaměstnanci školy nosit roušku.
 • Je dovoleno se pohybovat ve venkovních prostorech bez roušky v místech, které jsou veřejně nepřístupné nebo nejsou v zastavěném území obce. Důležité je dodržovat odstup min. 2 metry od ostatních osob.
 • Pouze ochranný štít bez roušky není považován za dostatečnou ochranu proti šíření viru viz stanovisko Státního zdravotního ústavu. Avšak mimořádné opatření stanovuje výjimku v případě, kdy ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků.
 • Do budovy školy mohou vstupovat pouze žáci, nikoli doprovázející osoby. V případě potřeby konzultace zákonného zástupce s pedagogickými pracovníky školy je nezbytné dohodnout si předem schůzku. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 • V případě vyzvedávání žáka v dopoledních hodinách je zákonný zástupce či zmocněnec zákonného zástupce povinen zazvonit na zvonek školy u hlavního vchodu a vyčkat na odpovědnou osobu, která zajistí odchod žáka z budovy školy. Zákonný zástupce nevstupuje do budovy školy (viz výše).
 • Pedagogičtí pracovníci zajistí pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.
 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. V případě alergií na dezinfekční prostředky doporučujeme zákonným zástupcům, aby žáka vybavili vyhovující dezinfekcí.
 • Dezinfekce povrchů a předmětů bude důsledně prováděna dle pokynů z MŠMT.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování v naší škole

 • Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření.
 • Pro strávníky ŠJ bude přesně stanoven rozpis stravování (viz Tabulka 2).
 • Všichni žáci v prezenční výuce mají obědy automaticky přihlášené, obědy si dle potřeby každý odhlašuje individuálně dle platných pravidel.
 • Všichni žáci v distanční výuce mají obědy odhlášené, v případě zájmu si obědy přihlásí individuálně.
 • Zaměstnanci a cizí strávníci si obědy přihlásí individuálně.
 • Před vstupem do jídelny si všichni strávníci umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Do jídelny se vstupuje s rouškou. Roušku strávník odloží pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Pokrmy a nápoje (včetně nádobí) bude výhradně vydávat personál školní jídelny.
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
 • Výdej obědů žákům v distanční výuce bude umožněn do jednorázových plastových obalů, které bezplatně poskytne školní jídelna. Nejsou možné vlastní jídlonosiče.
 • Vyzvedávání žákovských obědů zajistí osoba, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole a prokáže se stravovací kartou žáka.
 • Při vstupu do ŠJ a po odchodu ze ŠJ použije tato osoba pouze boční vchod ze dvora školy => společný dvůr se ZUŠ.
 • Po každém odchodu skupiny žáků bude provedena dezinfekce stolů a židlí.

 

        2

Informace ke školní družině

 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
 • Od 4. 1. 2021 bude obnovena ranní i odpolední družina.
 • Provoz ranní družiny je stanoven od 6.10 h do 7.40 h.
 • Provoz odpolední družiny je stanoven od 11.40 h do 16.10 h.
 • Ranní družina se z důvodu zachování homogenity tříd bude uskutečňovat v kmenových třídách podle schématu Tabulky 3.

3

 

 • Po skončení ranní družiny proběhne v prostorách využitých učeben ŠD kompletní dezinfekce.

 

 • Odpolední družina bude probíhat standardně v odděleních viz Tabulka 4.

4

 • Vyzvedávání účastníků ze školní družiny bude probíhat následujícím způsobem. Rodič, či jiná osoba oprávněná zákonným zástupcem k vyzvedávání účastníka ŠD, zazvoní na příslušný zvonek dle oddělení ŠD u vchodu ze dvora školy (tj. vchod na společném dvoře se ZUŠ) a vyčká na spojení s pedagogickým pracovníkem ŠD (zpravidla vychovatel/ka ŠD). Vyzvedávající osoba sdělí, pro kterého účastníka ŠD jde. Vychovatel/ka vidí vyzvedávající osobu na monitoru a na základě slovního a vizuálního kontaktu vypouští účastníka ŠD ze školní družiny. V případě nutnosti může vychovatel/ka požádat vyzvedávající osobu o prokázání se průkazem totožnosti.
 • Účastníci ŠD přecházejí sami z oddělení ŠD do centrálních šaten a bez zbytečné prodlevy opouštějí budovu školy. Vyzvedávající osoby čekají před budovou školy. Vstup do vnitřních prostorů školy je možný pouze po předchozí domluvě s pedagogickými pracovníky školy.

 

 

Příloha 1 Informace pro žáky účastnící se prezenční výuky

I. A – Mgr. Petra Mokřížová

Místnost: I. A (přízemí přístavby)

Oběd nedružinoví žáci: 11:40 h (s vyučujícím z poslední hodiny)

Školní družina

Vychovatelka: Alena Rašínová

Místnost: Kmenová družina – II. oddělení

Oběd – účastníci ŠD: 12:00 h

5

 

 

I. B – Mgr. Silvie Truncová

Místnost: IV. B (2. patro přístavby)

Oběd nedružinoví žáci: 11:40 h (s vyučujícím z poslední hodiny)

Školní družina

Vychovatelka: Naďa Králová

Místnost: Kmenová družina – I. oddělení

Oběd – účastníci ŠD: 12:10 h

6

 

 

I. C – Mgr. Kateřina Dalecká

Místnost: I. C (přízemí hlavní budovy)

Oběd nedružinoví žáci: 11:40 h (s vyučujícím z poslední hodiny)

Školní družina

Vychovatelka: Věra Vrzalová

Místnost: Kmenová družina – V. oddělení

Oběd – účastníci ŠD: 12:20 h

7

 

II. A – Mgr. Tereza Čechlovská

Místnost: II. A (2. patro hlavní budovy)

Oběd nedružinoví žáci: 11:50 h (s vyučujícím z poslední hodiny)

Družina

Vychovatel: Lukáš Budínský

Místnost: Kmenová družina – III. oddělení

Oběd – účastníci ŠD: 12:30 h

8

 

II. B – Mgr. Zdenka Kocíková

Místnost: IV. A (1. patro hlavní budovy)

Oběd nedružinoví žáci: 11:50 h (s vyučujícím z poslední hodiny)

Školní družina

Vychovatelka: Zdeňka Benešová

Místnost: Kmenová družina – IV. oddělení

Oběd – účastníci ŠD: 12:40 h

10

 

Příloha 2 Rozvrhy pro žáky v distanční formě vzdělávání

11

12

13Celý dokument ke stažení zde: Soubor hygienických a provozních podmínek - 4. 1. 2021Rozvrhy platné od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

předkládáme vám nové rozvrhy, podle kterých se bude realizovat výuka od pondělí 30. 11. 2020. Původní rozvrhy nebylo možné zachovat vzhledem
k hygienickým a provozním podmínkám. V rámci úprav došlo jednak ke změnám koncových hodin, k přesunu hodin, v některých případech i ke změně vyučujících. Časová dotace jednotlivých předmětů byla zachována.

V pondělí se na vás všechny těšíme!

 

1. ročník

1


2. ročník

2


3. ročník

Anglický jazyk

 • III. A  - celá třída Mgr. Tereza Čechlovská
 • III. B - celá třída Mgr. Dagmar Soukenková

Informatika

 • III. A - beze změny
 • III. B - celá třída Mgr. Dagmar Soukenková

3


4. ročník

Anglický jazyk

 • IV. A - celá třída Mgr. Ivana Burková
 • IV. B - celá třída Mgr. Vít Bakeš
 • IV. C - celá třída Mgr. Hana Macková

Informatika

 • IV. A - celá třída Mgr. Jiří Trunec
 • IV. B - celá třída Mgr. Veronika Trnková, Ph.D.
 • IV. C - celá třída Mgr. Jiří Trunec

Tělesná výchova

 • IV. A - celá třída Mgr. Vladimíra Vodehnalová
 • IV. B - celá třída Mgr. Vít Bakeš
 • IV. C - celá třída Mgr. Ivana Šoubová

4

5. ročník

Anglický jazyk

 • V. A - celá třída Mgr. Silvie Truncová
 • V. B - celá třída Mgr. Ingeborg Marelová

Informatika

 • V. A - celá třída Mgr. Jiří Trunec
 • V. B - celá třída Mgr. Veronika Trnková, Ph.D.

Tělesná výchova

 • V. A - celá třída Mgr. Irena Douchová
 • V. B - celá třída Mgr. Miroslav Chalupník

5
Soubor hygienických a provozních podmínek
v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně
od 30. 11. 2020

 

Vážení rodiče,

 v souvislosti s uvolňováním mimořádných a krizových opatření Vám na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) předkládáme Soubor hygienických a provozních podmínek naší školy v souvislosti s osobní přítomností žáků 1. stupně od 30. 11. 2020

Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy

 

 

Od 30. 11. 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro
všechny žáky 1. stupně ZŠ
.

 

Informace k provozu školy

 • Provoz školy je stanoven od 6.10 h do 16.10 h. pro družinové žáky 1. – 3. ročníku, pro nedružinové žáky se škola otvírá v 7.40 h. Žáci opouštějí školu bezprostředně po skončení vyučování, resp. po obědě ve školní jídelně.
 • Vzhledem k organizaci chodu školy není možné dočasně poskytovat družinu pro žáky 4. – 5. ročníku.
 • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani se jinak neprolínají), z tohoto důvodu se nebudou žáci dělit do skupin na anglický jazyk, informatiku a tělesnou výchovu. Dochází tak ke změně rozvrhů
  a v některých případech i k dočasné změně vyučujících (viz výše).

 

Hygienická pravidla v budově školy a jejím přilehlém areálu

 • Hygienická pravidla se řídí aktuálně platnými předpisy.
 • Po příchodu do školy si každý žák vydezinfikuje ruce, na dezinfikování rukou bude po celou dobu dohlížet pracovník školy.
 • Neprodleně po každém příchodu do třídy (učebny) si žáci vydezinfikují ruce.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy. Realizaci vždy schvaluje ředitel školy.
 • Do budovy školy mohou vstupovat pouze žáci, nikoli doprovázející osoby. V případě potřeby konzultace zákonného zástupce s pedagogickými pracovníky školy je nezbytné dohodnout si předem schůzku.
 • V případě vyzvedávání žáka v dopoledních hodinách je zákonný zástupce či zmocněnec zákonného zástupce povinen zazvonit na zvonek školy u hlavního vchodu a vyčkat na odpovědnou osobu, která zajistí odchod žáka z budovy školy. Zákonný zástupce nevstupuje do budovy školy.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Pedagogičtí pracovníci zajistí pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň
  5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.
 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. V případě alergií na dezinfekční prostředky doporučujeme zákonným zástupcům, aby žáka vybavili vyhovující dezinfekcí.
 • Dezinfekce povrchů a předmětů bude důsledně prováděna dle pokynů z MŠMT.

 

 

Pravidla pro poskytování školního stravování v naší škole

 • Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

 

Informace ze školní družiny

 • Vyzvedávání dětí ze školní družiny probíhá již od 18. 11. 2020 prostřednictvím kamerového systému. Informace
 • Školní družina je v současné době určena pouze pro prezenčně vzdělávané žáky
  1. – 3. ročníku za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě.
 • Do ranní družiny se zařazují žáci v rámci jednoho ročníku (viz Tabulka 1).
 • Z důvodu zachování homogenity skupin a zachování nvštěvnosti družiny pro žáky 3. ročníku otvíráme dočasně VII. oddělení ŠD (viz Tabulka 2).

 

 

Tabulka 1 Ranní družina

1

Tabulka 2 Oddělení ŠD

2

 
Školní družina od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením MZ a MŠMT nejsme z personálních důvodů schopni zajistit školní družinu pro žáky 4. – 5. ročníku. Jakmile to epidemiologická situace umožní, otevřeme družinu i pro tyto žáky. O otevření vás budeme informovat prostřednictvím webu školy.

1

Provoz ranní družiny

Každý den od 6.10 h do 7.40 h

2

 
Soubor hygienických a provozních podmínek
v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně
od 18. 11. 2020

 

Vážení rodiče,

 v souvislosti s uvolňováním mimořádných a krizových opatření Vám na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) předkládáme Soubor hygienických a provozních podmínek naší školy v souvislosti s osobní přítomností žáků 1. stupně od 18. 11. 2020. V tomto dokumentu naleznete také v Příloze 1 „Informace pro žáky účastnící se prezenční výuky“ (včetně rozvrhů pro tyto žáky) a v Příloze 2 „Rozvrhy pro žáky v distanční formě vzdělávání“. Žádáme Vás o důsledné přečtení těchto informací.

Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy

 

 

Od 18. 11. 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol, pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 

Informace k provozu školy

 • Provoz školy je stanoven od 7.40 h do 16.10 h.
 • Vzhledem k organizaci chodu školy není možné dočasně poskytovat ranní družinu.
 • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani se jinak neprolínají).
 • Vzhledem k minimalizaci shromažďování osob před školou jsou stanoveny přesné časy příchodů žáků jednotlivých tříd, rovněž tak místo srazu (viz Tabulka 1). Jednotlivým třídám je přidělen vchod do školy (hlavní vchod, vchod ze dvora školy – ZUŠ, vchod ze zahrady školy). Žádáme vás o důsledné dodržování času a určeného vchodu.
 • Skupinu žáků (třídu) si vyzvedne na stanoveném místě v určitý čas pověřený pedagogický pracovník, který žáky doprovodí do šaten a následně do tříd.

 

Tabulka 1 Příchody žáků - srazy

 

Hlavní vchod školy

Vchod ze dvora (ZUŠ)

Vchod ze zahrady

7:40

I. A - P. Mokřížová
(M. Pechová)

 

 

7:45

 

I. B – S. Truncová
(I. Čencová)

II. B – Z. Kocíková
(R. Hrachovinová)

7:50

II. A – T. Čechlovská

 

I. C – K. Dalecká
(V. Culková)

 

 

 • Přesuny skupin žáků (tříd), pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly eliminovány kontakty mezi skupinami.
 • Vzhledem k prostorovým možnostem školy budou jednotlivé třídy umístěny tak, aby měly svoji vlastní chodbu a toalety. Z tohoto důvodu budou mít žáci dočasně kmenové třídy podle schématu Tabulky 2.

 

Tabulka 2 Rozmístění tříd

 

Hlavní budova

 •  
 •  

I. C – K. Dalecká => v I. C

I. A – P. Mokřížová => v I. A

1. patro

II. B – Z. Kocíková => v IV. A

 

2. patro

II. A – T. Čechlovská => v II. A

I. B – S. Truncová => v IV. B

 

Hygienická pravidla v budově školy a jejím přilehlém areálu

 • Hygienická pravidla se řídí aktuálně platnými předpisy.
 • Po příchodu do školy si každý žák vydezinfikuje ruce, na dezinfikování rukou bude po celou dobu dohlížet pracovník školy.
 • Neprodleně po každém příchodu do třídy (učebny) si žáci vydezinfikují ruce.
 • V průběhu pobytu ve škole musejí žáci i všichni zaměstnanci školy nosit roušku.
 • Do budovy školy mohou vstupovat pouze žáci, nikoli doprovázející osoby. V případě potřeby konzultace zákonného zástupce s pedagogickými pracovníky školy je nezbytné dohodnout si předem schůzku.
 • V případě vyzvedávání žáka v dopoledních hodinách je zákonný zástupce či zmocněnec zákonného zástupce povinen zazvonit na zvonek školy u hlavního vchodu a vyčkat na odpovědnou osobu, která zajistí odchod žáka z budovy školy. Zákonný zástupce nevstupuje do budovy školy.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Pedagogičtí pracovníci zajistí pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň
  5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.
 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. V případě alergií na dezinfekční prostředky doporučujeme zákonným zástupcům, aby žáka vybavili vyhovující dezinfekcí.
 • Dezinfekce povrchů a předmětů bude důsledně prováděna dle pokynů z MŠMT.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování v naší škole

 • Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření.
 • Pro strávníky ŠJ bude přesně stanoven rozpis stravování (viz Tabulka 3).
 • Všichni žáci v prezenční výuce mají obědy automaticky přihlášené, obědy si dle potřeby každý odhlašuje individuálně dle platných pravidel.
 • Všichni žáci v distanční výuce mají obědy odhlášené, v případě zájmu si obědy přihlásí individuálně.
 • Zaměstnanci a cizí strávníci si obědy přihlásí individuálně.
 • Před vstupem do jídelny si všichni strávníci umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Do jídelny se vstupuje s rouškou. Roušku strávník odloží pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Pokrmy a nápoje (včetně nádobí) bude výhradně vydávat personál školní jídelny.
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se
   o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
 • Výdej obědů žákům v distanční výuce bude umožněn do jednorázových plastových obalů, které bezplatně poskytne školní jídelna. Nejsou možné vlastní jídlonosiče.
 • Vyzvedávání žákovských obědů zajistí osoba, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole a prokáže se stravovací kartou žáka.
 • Při vstupu do ŠJ a po odchodu ze ŠJ použije tato osoba pouze boční vchod ze dvora školy => společný dvůr se ZUŠ (platí pro budovu A, ul. Dr. Peška).
 • Po každém odchodu skupiny žáků bude provedena dezinfekce stolů a židlí.

 

           Tabulka 3 Rozpis obědů pro strávníky

Obědy

 

Pravidla vyzvedávání účastníků školní družiny

 • Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude od 18. 11. 2020 probíhat následujícím způsobem. Rodič, či jiná osoba oprávněná zákonným zástupcem k vyzvedávání účastníka ŠD, zazvoní na příslušný zvonek dle oddělení ŠD u vchodu ze dvora školy (tj. vchod na společném dvoře se ZUŠ) a vyčká na spojení s pedagogickým pracovníkem ŠD (zpravidla vychovatel/ka ŠD). Vyzvedávající osoba sdělí, pro kterého účastníka ŠD jde. Vychovatel/ka vidí vyzvedávající osobu na monitoru a na základě slovního a vizuálního kontaktu vypouští účastníka ŠD ze školní družiny. V případě nutnosti může vychovatel/ka požádat vyzvedávající osobu o prokázání se průkazem totožnosti.
 • Účastníci ŠD přecházejí sami z oddělení ŠD do centrálních šaten a bez zbytečné prodlevy opouštějí budovu školy. Vyzvedávající osoby čekají před budovou školy. Vstup do vnitřních prostorů školy je možný pouze po předchozí domluvě s pedagogickými pracovníky školy.

Příloha 1 Informace pro žáky účastnící se prezenční výuky

I. A – Mgr. Petra Mokřížová

Sraz: 7:40 před hlavním vchodem školy

Místnost: I. A (přízemí přístavby)

Oběd nedružinoví žáci: 11:40 h (s vyučujícím poslední hodiny)

Rozvrh:

I. A

1.

2.

3.

4.

Po

Čj

M

Tv

ČaJS

Út

Čj

Čj

M

ČaSP

St

Čj

M

Čj/M

Čj

Čt

M

Vv

ČaJS

Čj

Čj

M

Čj

Tv

 

Družina

Vychovatelka: Alena Rašínová

Místnost: Kmenová družina – II. oddělení

Oběd – účastníci ŠD: 12:00 h


I. B – Mgr. Silvie Truncová

Sraz: 7:45 na dvoře (ZUŠ)

Místnost: IV. B (2. patro přístavby)

Oběd nedružinoví žáci: 11:40 h (s vyučujícím poslední hodiny)

Rozvrh:

I. B

1.

2.

3.

4.

Po

Čj

M

ČaJS

ČaSP

Út

Čj

M

Tv

Čj

St

Čj

M

Čj

Čj/M

Čt

M

ČaJS

Vv

Čj

Čj

Tv

M

Čj

 

Družina

Vychovatelka: Naďa Králová

Místnost: Kmenová družina – I. oddělení

Oběd – účastníci ŠD: 12:10 h


I. C – Mgr. Kateřina Dalecká

Sraz: 7:50 zahrada školy

Místnost: I. C (přízemí hlavní budovy)

Oběd nedružinoví žáci: 11:40 h (s vyučujícím poslední hodiny)

Rozvrh:

I. C

1.

2.

3.

4.

Po

Čj

Tv

M

Čj

Út

Čj

M

ČaJS

Čj/M

St

Čj

M

Čj

ČaSP

Čt

Čj

M

ČaJS

Vv

Tv

Čj

M

Čj

 

Družina

Vychovatelka: Věra Vrzalová

Místnost: Kmenová družina – V. oddělení

Oběd – účastníci ŠD: 12:20 h


II. A – Mgr. Tereza Čechlovská

Sraz: 7:50 před hlavním vchodem školy

Místnost: II. A (2. patro hlavní budovy)

Oběd nedružinoví žáci: 11:45 h (s vyučujícím poslední hodiny)

Rozvrh:

II. A

1.

2.

3.

4.

Po

Čj

M

ČaJS

Čj

Út

Čj

Vv

M

Čj

St

Čj

M

ČaJS

Čj

Čt

Čj

Tv

Tv

M

Čj

M

Čj

ČaSP

 

Družina

Vychovatelka: Blanka Vařejčková

Místnost: Kmenová družina – III. oddělení

Oběd – účastníci ŠD: 12:30 h


II. B – Mgr. Zdenka Kocíková

Sraz: 7:45 na zahradě školy

Místnost: IV. A (1. patro hlavní budovy)

Oběd nedružinoví žáci: 11:45 h (s vyučujícím poslední hodiny)

Rozvrh:

II. B

1.

2.

3.

4.

Po

Čj

Vv

M

Čj

Út

ČaJS

Tv

Čj

M

St

Čj

M

Čj

Čj/M

Čt

Čj

M

Tv

ČaJS

Čj

M

Čj

ČaSP

 

Družina

Vychovatelka: Zdeňka Benešová

Místnost: Kmenová družina – IV. oddělení

Oběd – účastníci ŠD: 12:40 h

 


Příloha 2 Rozvrhy pro žáky v distanční formě vzdělávání

345


Příloha 3 Obrázky příchodů žáku (srazy)

A

BC
Zahájení školního roku 2020/2021


Vážení rodiče, milí žáci, milé žákyně,

úterý 1. září zahájíme v plném rozsahu školní rok 2020/2021.

Žáci 2. – 9. ročníku budou mít vyučování od 8.00 h do 8.45 h. Prvňáčci slavnostně zahájí školní rok v 9.00 h ve třídách svými třídními učiteli. Bližší informace pro žáky prvních tříd najdete zde.

Ve středu 2. 9. a ve čtvrtek 3. 9. bude výuka probíhat ve třídách následovně:

 • 1. – 2. vyučovací hodinu s třídními učiteli,
 • 3. – 4. vyučovací hodinu podle rozvrhu.

Vyučování končí pro žáky 2. – 9. ročníku v 11.40 h.

Od pátku 4. 9. se žáci učí podle rozvrhu, který obdrží první den školy od svých třídních učitelů. Rozvrhy jsou již zveřejněny na webových stránkách školy.

Žáci prvních tříd skončí výuku ve středu 2. 9. v 9.40 h, ve čtvrtek 3. 9. a v pátek 4. 9. v 10.45 h. Od pondělí 7. 9. se učí podle rozvrhu.

Školní družina i školní jídelna jsou v provozu od 2. 9. V úterý 1. 9. školní jídelna nevaří.

I v novém školním roce se budeme muset vypořádat s probíhající pandemií covid – 19. Ve škole budeme samozřejmě dbát na zvýšenou hygienu. Ve třídách, u vstupu do budovy, na toaletách i ve školní jídelně budou mít žáci k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Větrání učeben se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. Bude kladen důraz na pravidelný úklid a dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí. Žáky povedeme k dodržování doporučených odstupů. Ve školní jídelně budou žákům individuálně vydávány příbory.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Vás, rodiče, prosím, abyste co nejvíce omezili pobyt ve škole. V případě nezbytné návštěvy školy první školní den vás do kanceláře či ředitelny školy doprovodí dozor u vchodových dveří. Každého prvňáčka může doprovodit pouze jedna osoba (zákonný zástupce), ostatním nebude vstup do školy z hygienických důvodů umožněn. U vstupu do školy je každý povinen vydezinfikovat si ruce. Z důvodu prevence doporučuji zakrytí úst rouškou. Následující dny Vás žádám, abyste již nevstupovali do budovy školy. Pokud potřebujete komunikovat s vyučujícími, domluvte si s nimi setkání telefonicky.

V případě zhoršené epidemiologické situace a nutnosti přejít na distanční výuku budou veškeré informace zveřejňovány na webových stránkách a prostřednictvím systému Bakaláři. Od tohoto školního roku je distanční výuka povinná pro všechny žáky.

Na začátku školního roku zmapujeme dosažené pokroky každého žáka. Upevníme probírané učivo při distanční výuce a doplníme učivo neprobrané. Budeme se soustředit především na profilové předměty, tedy ve většině případů na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Důraz budeme klást na individualizaci výuky a adaptaci žáků po návratu do školy.

Těším se s na setkání s Vámi a přeji všem pohodový školní rok 2020/2021.

                     Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy